Schowek - Wyszukiwarka ofert

Regulamin serwisu

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu dostępnego pod adresem: www.orinoko.pl (dalej jako „Serwis”).

2. Administratorem Serwisu jest Anna Wacławczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ORINOKO ART & TRAVEL Anna Wacławczyk pod adresem ul. Opawska 38, 47-400 Racibórz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 6391809274, nr REGON 241936781, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem ewidencyjnym 28827, adres e-mail: biuro@orinoko.pl, tel. kom: +48 515 739 642, tel. :+48 32 740 92 00, (dalej jako „Administrator”).

3. Korzystanie z Serwisu oraz jego Funkcjonalności wymaga od Użytkownika posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, oraz zainstalowaniu na tym urządzeniu przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox w wersji zaktualizowanej na dzień korzystania z Serwisu.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Opisy Imprez zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Uczestnika o zmianach.

7. Wszystkie ceny widoczne w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

§2

DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu, o którym mowa w §1 pkt 1 Regulaminu;

 2. Umowa – umowa o udział w Imprezie Turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Warunkach Uczestnictwa;

 3. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.);

 4. Uczestnik – każdy, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy;

 5. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy;

 6. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie i zarządzany przez Administratora;

 7. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej dostępnej w Serwisie;

 8. Płatność – opłata za wszystkie usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji, dokonywana zarówno w lokalu Administratora jak również Płatność Online;

 9. Płatność Online – płatność następująca z wykorzystaniem sieci internetowej, której obsługę i weryfikację zapewnia podmiot zewnętrzny, którym jest PAYPRO S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań (NIP: 779-236-98-87; REGON: 301345068);

 10. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania;

 11. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Administratora, udostępnione przez Administratora w formie osobnego dokumentu w Serwisie;

 12. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie;

 13. Usługa newsletter (newsletter) – usługa świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na informowaniu Użytkownika o organizowanych przez Administratora Imprezach Turystycznych;

 14. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników określone w osobnym dokumencie, który został udostępniony w Serwisie.

 

§3

FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

1. Użytkownik ma prawo korzystać z Funkcjonalności Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu:

 1. zapoznanie się z danymi kontaktowymi Administratora i zakresem jego działalności;

 2. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;

 3. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;

 4. zapoznanie się z Polityką Prywatności i zasadami przetwarzania danych;

 5. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych;

 6. nawiązanie kontaktu z Administratorem za pomocą internetowego formularza kontaktowego;

 7. nawiązanie kontaktu z Administratorem w celu skorzystania przez Użytkownika z usługi newsletter;

 8. dokonywanie Rezerwacji za pomocą Systemu Rezerwacji;

 9. dokonywanie Płatności Online w ramach Systemu Rezerwacji.

3. Warunkiem skorzystania z Funkcjonalności w zakresie pkt 2 lit. h-i jest posiadanie przez Użytkownika internetowego konta bankowego.

4. Warunkiem korzystania z Funkcjonalności w zakresie pkt. 2 lit. f-i jest posiadanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.

 

§4

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator umożliwia Użytkownikom nawiązanie z nim kontaktu oraz zadawania pytań za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Administrator zastrzega, że nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zadane pytanie i wysyłania wiadomości zwrotnych.

W celu skorzystania z tej Funkcjonalności Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności.

 

§5

NEWSLETTER

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom otrzymywanie informacji o organizowanych przez niego Imprezach Turystycznych za pomocą usługi Newsletter.

 2. Usługa, o której mowa w punkcie poprzednim jest świadczona tylko za zgodą Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest również podać adres poczty elektronicznej, którym się posługuje.

 3. Informacje w ramach usługi Newsletter przesyłane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Administrator zastrzega, że informacje te będą wysyłane bez ustalonego harmonogramu w wybranym przez niego czasie.

 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji za pośrednictwem usługi Newsletter. W tym celu powinien powiadomić o swojej rezygnacji Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§6

REZERWACJE

1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Rezerwuj” dostępną w opisie Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje ilość Uczestników oraz ich następujące dane:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania,

 3. datę urodzenia,

 4. dane kontaktowe: telefon kontaktowy, adres e-mail.

Ponadto Uczestnik jest zobowiązany wskazać w miejscu formularza oznaczonym jako „Informacje dodatkowe” inne dotyczące Uczestnika okoliczności osobiste, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego lub innych osób, w trakcie trwania Imprezy Turystycznej.

2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Rezerwuj” jest aktywna.

4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.

5. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji następuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Administratora, na podany w Systemie Rezerwacji adres e-mail Uczestnika. Potwierdzenie Rezerwacji obejmuje również wskazanie warunków i sposobów płatności. Potwierdzenie Rezerwacji wskazuje następujące sposoby Płatności:

 1. płatność w lokalu Administratora (ul. Opawska 38, 47-400 Racibórz),

 2. płatność Online.

 

§7

PŁATNOŚĆ

1. Płatność następuje po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w z §6 pkt 5 Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania Płatności w sposób wskazany w §4 pkt 5 Regulaminu, w terminie:

 1. trzech dni roboczych, gdy do rozpoczęcia Imprezy Turystycznej pozostało więcej niż 7 dni;

 2. jednego dnia roboczego, gdy do rozpoczęcia Imprezy Turystycznej pozostało od siedmiu do pięciu dni;

 3. w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia Imprezy Turystycznej pozostały cztery dni lub mniej.

2. Uczestnik przez dokonanie Płatności, chociażby częściowej, akceptuje warunki Umowy oraz Warunki Uczestnictwa.

3. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu Rezerwacji zgodnie z §6 pkt 5 oraz dokonaniu Płatności w sposób, o którym mowa w pkt 1. Umowa zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa.

4. Obsługę Płatności Online zapewnia podmiot, o którym mowa w §2 lit i.

§8

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Administrator zastrzega, że wszelkie treści prezentowane i udostępniane w Serwisie objęte są ochroną wynikającą z prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

2. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, pozyskiwania i udostępniania danych z Serwisu do celów komercyjnych.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej w zakresie, w jakim roszczenia Uczestnika wynikają lub są związane z:

 1. błędnym wprowadzeniem przez Uczestnika danych osobowych w związku z dokonywaną Rezerwacją,

 2. podaniem nieprawdziwych lub nieujawnieniem podczas Rezerwacji przez Uczestnika innych okoliczności osobistych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego lub innych osób, w trakcie trwania Imprezy Turystycznej.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, kiedy wadliwe wykonanie usług Funkcjonalności Serwisu wynika z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika, w tym nieposiadania aktualnego oprogramowania systemowego lub przeglądarki internetowej.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym Użytkownik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w §9 pkt 4 a wiedział o nieprawidłowym funkcjonowaniu Serwisu.

6. Administrator nie daje gwarancji, pomimo dochowania należytej staranności, że informacje o Imprezie Turystycznej zamieszczone w Serwisie oraz przesłane do Użytkownika w ramach usługi newsletter, są wolne od uchybień i błędów oraz omyłek pisarskich. Okoliczność ta nie może być jednak podstawą roszczeń.

 

§9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu.

3. Składając reklamację, Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu. Powiadomienie może mieć formę pisemną na adres ul. Opawska 38, 47-400 Racibórz lub elektroniczną na adres e-mail: biuro@orinoko.pl.

4. Powiadamiając Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik wskazuje datę wystąpienia tych nieprawidłowości, ich rodzaj, a także imię i nazwisko powiadamiającego oraz adres do korespondencji, w tym adres e-mail, jeśli takim Użytkownik się posługuje.

5. Administrator po doręczeniu mu powiadomienia wraz z reklamacją, niezwłocznie przystępuje usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz informuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia o podjętych działaniach i ich skutkach.

6. Reklamacja, o której mowa w pkt 3 może dotyczyć wyłącznie nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Warunków Uczestnictwa.

 

§10

WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do wstrzymania lub zakończenia świadczenia Funkcjonalności Serwisu na rzecz Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że:

 1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu lub korzysta z Serwisu,

 2. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób inny niż umożliwia mu to Administrator za pośrednictwem Serwisu poprzez Funkcjonalności Serwisu,

 3. Użytkownik w sposób bezprawny uzyskuje dostęp do kształtowania treści Serwisu lub w inny sposób, chociażby nieumyślne destabilizuje funkcjonowanie Serwisu,

 4. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub zakończona przez Administratora, traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Do zmiany treści niniejszego Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Administrator. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane i udostępnione w Serwisie w formie nowego Regulaminu wraz z początkową datą jego obowiązywania.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.